Adwokat Szczecin Piotr Salitra
Rozwód Szczecin

Oferta


Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy jest ustalane w oparciu o jedną z trzech podstawowych zasad:

W sprawach, w których istnieje możliwość ustalenia w jednoznaczny sposób wartości przedmiotu sporu, zakresu zleconych zadań oraz wymiaru czasowego zazwyczaj pobierane jest z góry jednorazowe wynagrodzenie za wszelkie czynności podjęte w toku postępowania w danej instancji zarówno przed sądem, prokuraturą, jak i organem administracyjnym.
W przypadku spraw cywilnych wysokość wynagrodzenia jest ustalana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2002 r., Nr 163, poz. 1348, ze zm.).

W sprawach, w których nie jest możliwe jednoznaczne określenie wartości przedmiotu sporu i przewidywanego czasu trwania oraz w sprawach polegających na obsłudze podmiotów gospodarczych optymalnym rozwiązaniem jest rozliczanie godzinowe za każdą rozpoczętą godzinę pracy Kancelarii. Kwota stawki ustalana jest każdorazowo z poszczególnym zleceniodawcą w toku indywidualnych negocjacji.

W przypadku stałej obsługi podmiotów gospodarczych stosowane także jest ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne, ustalane indywidualnie ze zleceniodawcą.

Zwyczajowo wynagrodzenie Kancelarii uiszczane jest z góry, jednakże uwzględniając możliwości finansowe i potrzeby naszych klientów istnieje również możliwość rozłożenia należności na raty.

Koszt udzielenia porady prawnej jest zazwyczaj ustalany ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania rozpatrywanego zagadnienia prawnego i kształtuje się w granicach od 50 – 200 zł (+ 23% VAT)
W sytuacji, w której w następstwie udzielenia porady prawnej zostanie zlecone dalsze powadzenie sprawy, Kancelaria nie pobiera wówczas za konsultację żadnych opłat.

Sprawy rodzinne - Adwokat Szczecin